Koncepcja

Wizja
Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki dydaktyczne i wychowawcze, ukierunkowane na  rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 

  

 

Misja przedszkola

 1. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeby.
 2. Zapewnienie   warunków   sprzyjających   realizacji   indywidualnej   drogi   rozwoju   dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
 3. Wspomaganie   rodziców   w   wychowaniu   i   pokonywaniu   trudności   dziecka   w   różnych sytuacjach.
 4. Wspomaganie   dzieci   w   rozwijaniu   uzdolnień   i   kształtowaniu   czynności   niezbędnych   w codziennym życiu i w dalszej edukacji.
 5. Kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”.
 6. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej.
 7. Kształtowanie poczucia przynależności społecznej i narodowej.
 8. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność,   odporność   emocjonalna,   samodzielność,   kreatywność,   wiara   we   własne   możliwości, umiejętność współdziałania).
 9. Poszerzanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 10. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 11. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 12. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie   o   systemie   oświaty   oraz   aktach   wykonawczych   do   ustawy,   w tym   w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Polski Fundusz Rozwoju

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm",udzieloną przez PFR SA.