Program

Program wychowania przedszkolnego powstał w oparciu o:

-  podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. );

- „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa MAC S. A. 2017r.;

- Statut przedszkola

Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Dziecko zdobywa nowe umiejętności we właściwym dla siebie czasie, ponieważ początkowy rozwój małego człowieka rządzi się swoimi prawami, potrzebami poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi, intelektualnymi i ruchowymi- program dostosowany jest w sposób indywidualny do możliwości i potrzeb malucha. Treści programowe obejmują następujące obszary:

 • edukację językową
 • edukację matematyczną
 • edukację przyrodniczą
 • edukację artystyczną
 • edukację zdrowotną
 • profilaktykę bezpieczeństwa
 • profilaktykę logopedyczną.

Wszystkie zajęcia w naszej placówce uwzględniają równowagę między rozwojem intelektualnym a fizycznym dziecka.


Matematyka Bez Reszty

Edukacja matematyczna w przedszkolu z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Program zawiera ciekawe rozwiązania oraz pomysły na wprowadzenie aktywności wśród dzieci. Zajęcia prowadzone są według koncepcji reprezentacji Jerome S. Brunera, która oparta jest na działaniu, obrazie i słowie. Została stworzona przez psychologa ? konstruktywistę Jerome. S. Brunera. W jego teorii można wyróżnić trzy typy reprezentacji w poznawaniu i rozwiązywaniu problemów matematycznych: enaktywną- opartą na działaniu, ikoniczną, - opartą na obrazie, symboliczną opartą na słowie.


Legorobotyka 

Do zajęć wykorzystujemy zestawy Lego Education WeDo 2.0. Programowanie na etapie przedszkolnym ma na celu nauczać kompetencji miękkich takich jak: myślenie logiczne, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz pozwala dzieciom odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii. Dzieci podczas zajęć poznają ciekawe konstrukcje jakie można zbudować z lego oraz poznają możliwości programowania zestawu klocków edukacyjnych.


Balet

Balet rozbudza wrażliwość na piękno i estetykę  ruchu. Zajęcia doskonale wyrabiają nawyk prawidłowej postawy, kształtują koordynację ruchową. Mają wpływ na prawidłowy rozwój psychomotoryczny u dziecka, a także pozwalają zachować właściwy poziom sprawności ruchowej. Program oparty jest na elementach technicznych z tańca klasycznego, który ma na celu wykształcenie harmonii w tańcu. Zajęcia łączą w sobie elementy uproszczonej techniki, prostych choreografii do muzyki klasycznej oraz zabawy. Dzieci poznając podstawowe ćwiczenia uczą się płynności ruchu, wdzięku oraz kształtują odpowiednią dla swojego wieku orientację przestrzenno- ruchową. Poprzez  proste sekwencje ruchowe kształtują pamięć ruchową. 


Zabawa z piłką

  

Program został stworzony z myślą o dzieciach, które uczęszczają do naszej placówki kilka lat i są oswojone z piłką. Z racji  wieku i różnych predyspozycji psychofizycznych podczas zajęć dzieci mają za zadanie wykonywać proste ćwiczenia  zakresu: unihokeja, mini- piłki nożnej, mini- piłki koszykowej oraz  mini- piłki ręcznej. Zajęcia prowadzone są z różną intensywnością dostosowaną do możliwości maluchów. Dzieci podczas zajęć nabywają:

 • nowe umiejętności,
 • rozwijają szybkość i  dynamiczność,
 • wytrzymałość  i wydolność fizyczną.
 • umiejętność pracy indywidualnie, z osobą współćwiczącą oraz w zespole.


Gimnastyka korekcyjna

  

Celem nadrzędnym gimnastyki korekcyjnej jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawy u dzieci oraz wytworzenie nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym. Wady niezauważone i niekorygowane nasilają się w miarę dojrzewania i dorastania dziecka. Niekorygowane w porę mogą doprowadzić do trwałych zniekształceń i w konsekwencji do kalectwa.

Zajęcia w przedszkolu prowadzone są z zastosowaniem „ciekawych” dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw, które stymulują dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej: przyjmowanie prawidłowej postawy we wszystkich pozycjach wyjściowych do ćwiczeń, ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach, nauka prawidłowego oddychania, wzmacnianie odcinkowe mięśni, ćwiczenia rozciągające mięśnie, ćwiczenia napięcia mięśni o zwiększonej intensywności i ilości powtórzeń, kontrola przyjmowania prawidłowej postawy i wykonywanych ćwiczeń.


Terapia logopedyczna

 

Prawidłowy rozwój mowy, stanowi bardzo istotny element funkcjonowania dziecka obok właściwego poziomu funkcji intelektualnych, percepcyjnych i motorycznych. Wymowa dziecka powinna być zrozumiała i wyraźna, aby mogło ono prawidłowo rozwijać się i funkcjonować w rzeczywistości przedszkolnej i społecznej. Cele terapii to stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka, kształtowanie umiejętności prawidłowej wymowy, rozwijanie kultury słowa potocznego oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka. Zadaniem zajęć jest także wyrabianie u dziecka właściwej motywacji do podjęcia prawidłowej wymowy, jak i nawiązanie logopedy właściwego kontaktu z dzieckiem, opartego na zaufaniu.


Język angielski

Okres przedszkolny u dziecka to najodpowiedniejszy wiek do opanowania języka obcego poprzez naturalną łatwość uczenia się. Zadaniem programu jest zrozumienie podstaw języka angielskiego w oparciu o zabawy słowne, muzyczne, gry, zabawy ruchowe i plastyczne. W kolejnych latach nauki dzieci poznają zasady poprawnej wymowy oraz nabierają umiejętności budowania prostych zdań w języku angielskim. Ponadto dziecko zostaje wprowadzone w świat kultury angielskiej, jej obyczajów i tradycji.

 


Rytmika

Zagadnienia w trakcie realizacji programu z rytmiki są  zróżnicowane i dostosowane do wieku i możliwości dzieci, w związku z czym dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Głównym zadaniem zajęć to dostarczenie dzieciom radości płynącej z kontaktu z muzyką i jej przeżywania poprzez zabawy ze śpiewem i przy muzyce. Dzieci podczas zajęć rozwijają umiejętności praktyczne: śpiew, grę na instrumentach, sprawność ruchową, umiejętność tworzenia i słuchania muzyki, kształtują aktywną i twórczą postawę, wzbogacają przeżycia i wyobraźnię, kształtują zdolność współpracy, postawę społeczną i moralną.

Drużyna Kangura

  

Zajęcia prowadzone według programu realizowanego w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem programu jest zapoznanie dzieci z kulturą fizyczną. Przedszkolaki poznają zasady bezpiecznego zachowania się  podczas zabaw ruchowych, nabywają umiejętności współrywalizowania ze sobą,  uczą się współpracować w zespołach oraz usprawniają swoją sprawność fizyczną. Program „Drużyna Kangura” zawiera treści z zakresu gier i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyboru- piłki.


GIMNASTYKA TWÓRCZA RUDOLFA LABANA.

Z teorii R. Labana wywodzi się koncepcja wychowania fizycznego realizowana w Wielkiej Brytanii i krajach niemieckojęzycznych. Cechuje ją odchodzenie od ruchu odwzorowanego, wykonywanego na komendę, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem. Jest to nic innego jak odwołanie się do koncepcji wychowania naturalnego i postawienie na twórczy rozwój jednostki.
Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę . Nawiązuje do znanych dzieciom piosenek, ważnych wydarzeń, do pór roku. Na zajęciach towarzyszy dzieciom swoboda, humor, śmiech. Dziecko podczas tych zajęć jest jednocześnie aktorem i autorem.


METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ WEDŁUG WERONIKI SHERBORNE.

Nie tylko wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej. Uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu. Jest metodą uniwersalną.
Zdaniem autorki metody: "wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb- dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi- jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu".
W założeniach metody leży kształcenie: świadomości własnego ciała i usprawnianie ruchowe, świadomość przestrzeni i działanie w niej, dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Weronika Sherborne w metodzie "Ruch Rozwijający" wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka. Do nich należą: ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, ćwiczenia twórcze.


PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ZDROWY UŚMIECH- PIĘKNY UŚMIECH”

  

Proponowany program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci dostarcza wiedzy na temat zdrowia higieny jamy ustnej oraz wyrabia nawyki higieniczne. Ma na celu zachęcić rodziców do współdziałania z dziećmi na rzecz profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia. Proponowane treści programowe znajdują odzwierciedlenie w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Dzieci kształtują czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: dba o swoje zdrowie; orientuje się w zasadach zdrowego żywienia; dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne.

Polski Fundusz Rozwoju

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm",udzieloną przez PFR SA.